Calgary Shiki Menya

824 1 Ave NE, Calgary, AB T2E 0C3