Calgary Faisal Kabab Hut

5120 47 St NE Unit 155, Calgary, AB T3J 4K3

faisalkababhut.com