Calgary Sukhi Da Dhaba Sweets & Restaurant

5058 68 St NE, Calgary, AB T3J 4J1

sukhidadhaba.com